İSTANBUL JET HAVACILIK VE YAKIT HİZMETLERİ A.Ş. ETİK İLKELERİ

1. Giriş

İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri A.Ş. (“İstanbul Jet”), tüm çalışanlarının en yüksek iş etiği standartlarına uymasını ve işlerini özenli etik, profesyonel ve yasal standartlara gore yönetmesini ve yürütmesini beklemektedir. 

Kurallar dahilinde sözü edilen ilkeler İstanbul Jet açısından temel önemi haizdir ve bu kurallara uyulmaması işten çıkarma da dahil olmak üzere ağır disiplin uygulamalarına neden olabilir. 

2. Etik İlkelerin Amacı 

Faaliyetler sırasında, jet yakıtı sektöründeki güven ve istikrarın sağlanması, ekonomide zarar doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesi amacıyla, Şirketin tüm çalışanları aşağıda belirtilen genel ilkeler doğrultusunda görevlerini yürütürler.

3. Genel İlkeler 

• Jet yakıtı ticaretine ilişkin yasal düzenlemelere tam uygunluk.

• Tüm müşteriler, alt yükleniciler ile bunların çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde dürüstlük.

• İlişkide bulunulan tüm taraflara sunulan hizmetlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermek; tarafları hak ve yükümlülükleri konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirmek.

• Karlılığın yanı sıra ekonomik kalkınmanın gereklerini dikkate alarak faaliyette bulunmaya özen göstermek.

• Jet yakıtı sektörüne güvenin, sürekliliğinin sağlanması ve sektörün ortak menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda haksız rekabet koşulları yaratmaktan kaçınmak.

• Tüm faaliyetlerde toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunmasına özen göstermek, bu konuda alınacak tedbirlerin tam olarak ve zamanında uygulanmasını sağlamak.

• Karaparanın aklanması ile mücadelenin gereklerini tam olarak ve zamanında yerine getirmek, bu konuda uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

İstanbul Jet’in İş Etiği İlkeleri 

1. Kanunlar ve Yönetmeliklere Uyulması 

İstanbul Jet çalışanları iş dürüstlüğünü en yüksek seviyede korumak için tüm kanun ve yönetmeliklerin ruhuna ve kurallarına uyarlar.

2. Rüşvet ve Yolsuzluğun Reddedilmesi 

İstanbul Jet çalışanları dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar çıkar sağlama karşılığında hükümet yetkililerine nakdi rüşvet veya rüşvet sayılabilecek herhangi bir fayda sağlamayı reddederler.

3. İşin Adil ve Dürüst Bir Şekilde Yürütülmesi 

a. Hediyeler ve ağırlama

Tedarikçiler, aracılar veya diğer üçüncü parti temsilcilerle iş yaparken hediyeler ve eğlencelerde genel kabul görmüş iş prensiplerinin dışına çıkarakuzlaşma sağlanmaktan kaçınılır.

b. Tedarikçi ilişkileri ve iş ortaklıkları

Hediye ve ağırlama tekliflerinden kaçınmak için iş ortaklarının sözleşmelerinin koşullarına uyulur ve saygı gösterilir.

c. Çıkar çatışmaları

İstanbul Jet’in çıkarlarıyla mevcut bir çıkar çatışmasına yol açabilen durumlardan kaçınılır. İstanbul Jet’deki konumu, etkisi, şirket varlıkları veya kaynakları kişisel olarak veya ailesi, arkadaşları ve/veya çalıştıkları kurumlara fayda sağlayacak ve İstanbul Jet’in çıkarlarıyla çatışacak şekilde kullanılmaz.

  4. Müşterilere Adil ve Dürüst Bir Şekilde Davranılması 

İstanbul Jet işlerini dürüst bir şekilde yürütür. Müşterilerine adil davranır, açık, dürüst ve yanıltıcı olmayan şekilde iletişim kura.

5. Bilgilerin Gizliliği

İstanbul Jet işleri, uygulamaları, operasyonları ve çalışanlarına yönelik olarak elde ettiği tüm bilgilere son derece gizli bilgi muamelesi gösterir ve yalnızca görevlerinin yasalara uygun şekilde yerine getirilmesi için kullanıldığını temin eder.

6. Doğru ve Dürüst Raporlama

Tüm mali işlemleri genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre doğru ve zamanında kaydeder. Tüm ödeme ve işlemlerin doğalarını ve amaçlarını açık bir şekilde tanımlayan ve açıklayan uygun belgelerle desteklenmesini sağlar.

7. Mali Suçlar

İstanbul Jet para aklama, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk, görevi suistimal ve piyasa istismarını kapsayan mali suçları asgari seviyeye indirme taahhüdünde bulunmaktadır. Mali suçlara karşı sıfır tolerans yaklaşımı uygular.

8. Çalışanlara, Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklar

İstanbul Jet bir işletme olarak, işe alım süreci, gelişme olanağı ve yükselmenin objektif dayanakları olmasını temin eder. İstanbul Jet,

• Cinsiyet, cinsel eğilimler, medeni hal, inanç, renk, ırk, din, yaş, etnik köken, uyruk, vatandaşlık durumu veya maluliyet üzerinden ayırım yapılmamasını,

• Yalnızca objektif yetenek değerlendirmesi ve işle ilgili diğer kriterlere dayanması,

• Eğitim ve kariyer geliştirme ise karşılıklı belirlenen ihtiyaçlara üzerinde anlaşılan ihtiyaçlara dayanmasını sağlar.

İstanbul Jet tüm personeli için güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir çevre sağlama ve ayrıca çalışanları ve müşterileri ve İstanbul Jet tesislerini ziyaret edenler için risklerin yönetimini de temin eder.

İstanbul Jet, sorumlu bir işletme olarak, insanların ve toplumun karşı karşıya kaldığı zorluklarla ilgilenmektedir. Yatırım stratejisi, sunabileceği gerçek uzmanlığı olan alanlarda maddi ve kurumsal destekleyen bir yaklaşım sergiler. 

© Copyright 2019 İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri A.Ş.